0
%

واحد پولی خرید فروش
Tom
4650
4700
Kron Den
10.26
10.25
Kron Swede
7.22
7.37
Frank swis
76
76.8
Lira
11.8
12
AUD
45.6
46.4
SAR
19.7
19.9
INR
970
1000
GBP
91.9
93.5
AED
20.35
20.55
PKR
482
483
EUR
83.05
83.25
USD
76.1
76.2
Doller Can
53.2
54

آخرین اخبار و رویداد هاخدمات ما

تبادله اسعار، حواله جات و انتقال پول به مقصد های مورد نیاز تان

انتفال پول

انتفال پول به مقاصد مورد نیاز تان به اسرع وقت

تبادله اسعار

تبادله اسعار داخلی و خارجی با بهترین نرخ

تبادله چک به پول نقد

تبادله هر نوع چک به پول نقد

قرارداد های اختیاری معاوضه و ترتیبات پرداخت

اشتراک در داوطلبی و مزایده اسعار خارجی

قرارداد های پیش خرید اسعار

نگهداری پول مشروط به انتقال پول