0
%

واحد پولی خرید فروش
Tom
2718
2728
Kron Den
11.765
11.785
Kron Swede
8.265
8.285
Frank swis
82.3
82.5
Lira
10.27
10.47
AUD
53.3
53.5
SAR
20.25
20.35
INR
1040
1060
GBP
97.4
97.6
AED
20.8
20.9
PKR
465
466
EUR
89.05
89.25
USD
76.86
76.96
Doller Can
56.65
56.85

آخرین اخبار و رویداد هاخدمات ما

تبادله اسعار، حواله جات و انتقال پول به مقصد های مورد نیاز تان

انتفال پول

انتفال پول به مقاصد مورد نیاز تان به اسرع وقت

تبادله اسعار

تبادله اسعار داخلی و خارجی با بهترین نرخ

تبادله چک به پول نقد

تبادله هر نوع چک به پول نقد

قرارداد های اختیاری معاوضه و ترتیبات پرداخت

اشتراک در داوطلبی و مزایده اسعار خارجی

قرارداد های پیش خرید اسعار

نگهداری پول مشروط به انتقال پول